Speerpunten Helder:

verkiezingen montferlandWat Helder betreft leggen we niet alles vast in volledig voorgekauwde verkiezingsprogramma’s en mooie beloftes. Wij willen veel meer reageren op de actualiteit. Als we de programma’s en beloftes van anderen teruglezen dan blijkt dat er na 4 jaar maar bitter weinig van is waargemaakt. Dat kan ook haast niet, wie weet wat er over 3 jaar speelt? Had iemand in 2018 al van corona gehoord?

Nee toch?

Burgerparticipatie: Wat willen de inwoners zelf?

Helder wil dat iedere inwoner van de gemeente Montferland vroegtijdig kan meedenken, meebeslissen en initiatieven over leefbaarheid kan aandragen voor zijn/haar omgeving. We zijn een groot voorstander van de invoering van een referendum, bij grote vraagstukken vinden wij het belangrijk dat alle inwoners hun mening kunnen geven. De stem van elke inwoner telt !

In de gemeenteraad gaat Helder voor een open en doorzichtig proces van besluiten. Elke inwoner zal in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit proces en de inhoud. Ook in het kader van de aanstaande Omgevingswet zal burgerparticipatie aan de orde zijn. Helder zal hierin zijn kader stellende en controlerende functie in de gemeenteraad altijd en voor de volle honderd procent op zich nemen.

Bereikbaarheid, dienstbaarheid en communicatie richting inwoners

Wij willen dat de gemeente goed toegankelijk blijft voor de inwoners in zowel ‘s-Heerenberg als in Didam. In ieder geval de telefonische bereikbaarheid moet weer terug naar de normale kantoortijden, dus niet alleen in de ochtend.

Helder wil de kloof tussen burger en politiek dichten door bijvoorbeeld leden van het college en de ambtenaren (dienstverleners) meer contacten te laten leggen met onze inwoners. Helder constateert teveel de zgn. koekoeksdemocratie.

De communicatie van de gemeente richting inwoners moet vooral eenvoudig zijn en in begrijpelijke taal.

Zwemvoorziening in ’s-Heerenberg en Didam

zwembadVoor Helder is het een absolute must dat er zowel in ’s-Heerenberg als Didam een zwemvoorziening is. Helder wil er daarom alles aan doen om een zwemvoorziening te realiseren in Didam. Zwemmen moet toegankelijk zijn voor jong en oud. Een overdekt eenvoudig en sober ingericht bad waarin niet alleen gezwommen kan worden maar wat ook een brede maatschappelijke functie heeft is wat Helder betreft al voldoende. 

 

 

Hulp bij het huishouden (WMO): de inwoner staat centraal

Voor Helder is het belangrijk dat de hulp bij het huishouden beter moet worden ingericht, er moet meer met de menselijke maat worden gemeten. Zodra er contractueel de mogelijkheid voor is dan vindt Helder dat de verplichte was- en strijkservice moet worden herzien. Helder vindt dat de deelname aan deze service op volledig vrijwillige basis moet geschieden. Door de invoering van de was- en strijkservice is de sociale functie van de huishoudelijke hulp helaas ook veranderd. Wij willen dat deze functie weer wordt hersteld en wij zijn voorstander van een samenwerking tussen client en huishoudelijke hulp. Kijken wat de client wel kan in plaats van alle werkzaamheden overnemen.

Woningbouw: BETAALBAAR bouwen naar behoefte en in elke kern

tiny-housesHelder ziet teveel nieuwbouw van appartementen en woningen in het luxe segment. Die zijn voor veel inwoners in onze gemeente niet haalbaar en niet betaalbaar. Wij denken dan meer aan de bouw van zogenaamde Tiny houses, ook Uuthuuskes genoemd. Zo kan ook de jeugd blijven wonen in onze gemeente. Voor senioren moeten de mogelijkheden verruimd worden om vanuit hun grotere woning te verhuizen naar kleinere huisvesting. Voor Helder is dit het startpunt om de zogenaamde keten van beschikbaar komende woningen weer op gang te brengen voor onze inwoners.

De behoefte en vraag naar woningbouw in elke kern is anders en daar moet vooraf goed naar gekeken worden. Helder gaat flexibele woningvoorziening stimuleren.

Voor de uitvoering van bouwprojecten moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van lokale aannemers. 

Leefbaarheid: Voor elke inwoner anders, voor elke inwoner net zo belangrijk

In Montferland met zijn groene landschappen kan iedereen prettig leven, werken en recreëren. Helder streeft naar een samenleving waaraan elke inwoner op zijn/haar manier kan deelnemen.

Helder wil het Montferlandse verenigingsleven en de vele vrijwilligers koesteren en blijven ondersteunen. Deelname aan sport, onderwijs en kunst & cultuur moet voor alle Montferlanders  toegankelijk zijn. Niet alleen omdat dit goed is voor de mens, maar ook omdat dit bijdraagt aan onderling contact, integratie en dus aan een hechte gemeenschap.

Leefbaarheid in Montferland betekent voor Helder dat er zowel voor jong en oud voldoende voorzieningen moeten zijn en blijven.

Helder vindt een goed functionerende wijk- en dorpsraad van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen.

We hopen dat onze boodschap Helder is!

Is onze boodschap niet Helder en heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze fractieleden.

Helder-leuzen